Paslaugų teikimo www.skiriuosi.lt sistemoje taisyklės

1. Sąvokos

1.1. Paslaugų teikėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis
juridinis asmuo UAB „Credo juste“, juridinio asmens kodas 303534852, adresas Upės g. 5, Vilnius.

1.2. Skiriuosi.lt – elektroninis puslapis, esantis adresu www.skiriuosi.lt.

1.3. Paslaugų gavėjas – veiksnus fizinis asmuo.

1.4. Šalys – Paslaugų teikėjas ir Paslaugų gavėjas kartu.

1.5. Paslaugos objektas – procesinių dokumentų parengimas, konsultacijos šeimos teisės klausimais.

1.5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti
tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio,
psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.6. Taisyklės – šios „Paslaugų teikimo www.skiriuosi.lt sistemoje taisyklės“.

1.7. Užklausa – Paslaugų gavėjo registravimosi skiriuosi.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis apimantis įrašas
Paslaugų teikėjo duomenų bazėje.

1.8. Susiję asmenys – Paslaugų gavėjo sutuoktinis, vaikai, kreditoriai, ir kiti asmenys, kurių asmens duomenys yra reikalingi paslaugai
suteikti.

 

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Paslaugų gavėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su skiriuosi.lt taisyklėmis ir su jomis
sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo teisės bei
pareigos.

2.2. Užsakyti www.skiriuosi.lt paslaugas turi teisę tik Paslaugų gavėjai, apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Paslaugų gavėjas, patvirtindamas Taisykles, kartu
patvirtina, kad jis turi teisę užsakyti paslaugas www.skiriuosi.lt sistemoje, bei tai, kad Susiję asmenys yra davę
sutikimą perduoti savo asmens duomenis Paslaugos teikėjui.

2.3. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Paslaugų teikėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti
Taisykles.

 

3. Paslaugų užsakymas, paslaugų teikimo teisinių santykių sukūrimo momentas

3.1. Paslaugų gavėjas gali užsisakyti paslaugas skiriuosi.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

3.1.1. internetu užpildydamas užklausą www.skiriuosi.lt sistemoje;

3.1.2.telefonu;

3.1.3. elektroniniu paštu.

3.2. Paslaugos gavėjas, užsisakydamas paslaugas Taisyklių 3.1.1 punkte nurodytu būdu, atitinkamuose Paslaugos teikėjo pateiktuose informacijos laukuose
privalo nurodyti teisingus duomenis.

3.3. Kiekviena Paslaugos gavėjo užklausa saugoma skiriuosi.lt duomenų bazėje.

 

4. Paslaugos gavėjo teisės

4.1. Paslaugos gavėjas turi teisę užsisakyti paslaugas skiriuosi.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Paslaugos gavėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

5. Paslaugos gavėjo įsipareigojimai

5.1. Paslaugos gavėjas, naudodamasis skiriuosi.lt sistema, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų
skiriuosi.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.2. Paslaugos gavėjas privalo sumokėti už užsakytas paslaugas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

 

6. Paslaugos teikėjo teisės

6.1. Paslaugos teikėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų skiriuosi.lt funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti skiriuosi.lt esančių
elementų išdėstymą.

6.2. Paslaugos teikėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti skiriuosi.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Paslaugos gavėjo užsakymai
užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

6.3. Paslaugos teikėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų skiriuosi.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą,
apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.

 

7. Paslaugos teikėjo teisės ir įsipareigojimai

7.1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų skiriuosi.lt dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Paslaugos gavėjui galimybę naudotis
skiriuosi.lt teikiamomis paslaugomis.

7.2. Paslaugos teikėjas įsipareigoja gerbti Paslaugos gavėjo privatumą, jo ir Susijusių asmenų asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių ir Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Taisyklių numatytomis sąlygomis Paslaugos teikėjas įsipareigoja suteikti Paslaugos gavėjo užsakytą paslaugą.

7.4. Jei Paslaugos teikėjas dėl svarbių aplinkybių negali įvykdyti Paslaugos gavėjo užsakytos paslaugos, arba Paslaugos gavėjas atsisako užsakymo, jis
įsipareigoja grąžinti Paslaugos gavėjui jo sumokėtas pinigų sumas. Jei Paslaugos teikėjas paslaugą suteikė iš dallies, grąžinamos pinigų sumos,
proporcingos nesuteiktų paslaugų kainai.

7.5. Paslaugos gavėjas suteikia Paslaugos teikėjui teisę jo ir susijusių asmenų duomenis pateikti advokatui, ir vėliau iš advokato gauti paslaugai suteikti
reikalingus dokumentus bei duomenis.

7.6. Paslaugos teikėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Paslaugos teikėjui keliamas pareigas.

 

8. Paslaugų kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Už užsisakytas paslaugas Paslaugų gavėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

8.1.1. naudojantis PAYSERA sistema;

8.1.2. banko pavedimu;

8.2. Paslaugos gavėjas, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Paslaugos gavėjo nurodytu elektroninio
pašto adresu Paslaugos teikėjui gavus sumokėtas pinigų sumas.

8.3. Paslaugos gavėjas už suteiktas paslaugas įsipareigoja atsiskaityti ne vėliau kaip procesinių dokumentų parengimo dieną.

8.4. Paslaugos teikėjas neįsipareigoja pateikti darbo rezultato anksčiau, nei gavęs Paslaugos gavėjo apmokėjimą už paslaugą.

 

9. Teisė atsisakyti paslaugų teikimo sutarties

9.1. Paslaugos gavėjas nenurodydamas priežasties turi teisę atsisakyti paslaugų teikimo sutarties pranešdamas apie tai Paslaugos teikėjui. Pranešimas apie
Paslaugų teikimo sutarties atsisakymą neatleidžia Paslaugos gavėjo nuo prievolės atsiskaityti už suteiktų paslaugų dalį.

9.2. Apie paslaugų teikimo sutarties atsisakymą Paslaugos gavėjas Paslaugos teikėjui praneša vienu iš šių būdų: el. paštu, telefonu. Gavęs Paslaugos gavėjo
pranešimą, Paslaugos teikėjas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

 

10. Atsakomybė

10.1. Paslaugų gavėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis skiriuosi.lt, bei patvirtina, kad jokie asmens duomenys nėra pateikiami Paslaugos teikėjui
negavus šių asmenų sutikimo. Už šio reikalavimo nesilaikymą atsako duomenis patekęs asmuo.

10.2. Paslaugos teikėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Paslaugos gavėjas, nesusipažino su šiomis
Taisyklėmis ar jų nesilaikė.

10.3. Paslaugos teikėjas rengia procesinius dokumentus remdamasis LR galiojančiais teisės aktais bei teismų praktika. Teismui nustačius procesinių
dokumentų trūkumus ar atsisakius priimti dokumentus, Paslaugos teikėjas įsipareigoja be papildomo mokesčio paaiškinti Paslaugos gavėjui teismų sprendimų,
nutarčių ir kitų procesinių dokumentų reikalavimus, atlikti nuo jo priklausančius veiksmus, skirtus trūkumų pašalinimui.

10.4 Paslaugos teikėjas neatsako už Paslaugos gavėjui kylančius padarinius, kai:

10.4.1. Paslaugos gavėjas pateikia netikslius, klaidinančius ar tikrovės neatitinkančius duomenis ir/ar dokumentus;

10.4.2. Paslaugos gavėjas atsisako vykdyti teismo reikalavimus, pateikti teismo ar kitų institucijų reikalaujamus duomenis, dokumentus, atlikti kitus
veiksmus įskaitant bet neapsiribojant atvykimu į teismo posėdžius, vaiko teisių apsaugos institucijų reikalavimų vykdymu ir t.t.

10.4.3. Paslaugos gavėjas, prisiima riziką dėl jam nepalankių teismo sprendimų, nutarčių, ar kitų teismo dokumentų kaip Paslaugos teiskėjas jam yra
išaiškinęs apie tokią riziką.

 

11. Baigiamosios nuostatos
11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

11.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka.